ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ LIGA360.GOV.UA

(редакція від 7 листопада 2023 р.)

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів або в будь-якому іншому вигляді, придатні для зчитування комп’ютером, які приводять її в дію для досягнення певної мети або результату.

ЛІЦЕНЗІАР – юридична особа, яка має отримали право на розповсюдження продукту LIGA360.GOV.UA (далі – ЛІЦЕНЗІАР).

ЛІЦЕНЗІАТ (АБОНЕНТ) – будь-яка фізична особа, юридична особа, яка придбала ліцензію на використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA, що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

 • 1.2. Комп’ютерна програма LIGA360.GOV.UA, за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать ЛІЦЕНЗІАРУ. Виключні майнові права на комп’ютерну програму LIGA360.GOV.UA належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГА СОФТ ЮА».

 • 1.3. Доступ до комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA та ідентифікація в якості правомірного користувача здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну та паролю для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA.
2. ОБСЯГ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ LIGA360.GOV.UA
 • 2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

 • 2.2. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму LIGA360.GOV.UA тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення своєї діяльності, в тому числі для прийняття на власний розсуд управлінських рішень, пов’язаних з його операційною, кадровою, фінансовою, маркетинговою та будь-якою іншою діяльністю, при цьому ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за наслідки прийнятих ЛІЦЕНЗІАТОМ рішень.

  • 2.2.1. При використанні комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA ЛІЦЕНЗІАТ набуває права налаштувати доступ до комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA та використовувати її отримувати за її допомогою інформацію та аналітичні дані з метою забезпечення своєї діяльності;

  • 2.2.2. При використанні комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:

   • а) вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми LIGA 360;

   • б) передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми LIGA 360 або безпосередній доступ до неї третім особам у тимчасове або постійне користування;

   • в) поміщати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA, до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення та розповсюдження в мережі Інтернет;

   • г) використовувати тексти та інформацію, що містяться у складі комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах.

 • 2.3. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у комп’ютерній програмі LIGA360.GOV.UA, у зв’язку з чим, без письмового дозволу ЛІЦЕНЗІАРА, забороняється будь-яке використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA, а також розміщеної у ній інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

 • 2.4. По закінченні строку (терміну) дії ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ втрачає право (автоматично позбавляється права) на використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA в тих обсягах, які визначено пунктом 2.2 цієї Ліцензії.

 • 2.5. Упродовж всього строку (терміну) дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАР наділяється правом, передбаченими законом способами, контролювати обсяги та порядок використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA та вимагати від ЛІЦЕНЗІАТА припинити будь-яке використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA в обсягах, що перевищують ті, які визначено у розділі 2 цієї Ліцензії.

 • 2.6. Упродовж всього строку дії цієї Ліцензії ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується негайно повідомляти ЛІЦЕНЗІАРА про будь-які порушення авторських прав на комп’ютерну програму LIGA360.GOV.UA з боку третіх осіб, а також сприяти ЛІЦЕНЗІАРУ в оперативному припиненні порушень, фіксації доказів їх наявності та адекватному захисту прав ЛІЦЕНЗІАРА.

 • 2.7. У випадку порушення зобов’язань, передбачених у підпункті 2.2.2 пункту 2.2, а також пункті 2.3 цієї Ліцензії, ЛІЦЕНЗІАТ сплачує на користь ЛІЦЕНЗІАРА штраф у розмірі 100 000,00 грн. за кожен факт порушення та відшкодувати упущену вигоду.

 • 2.8. Інформація, яка міститься в комп’ютерній програмі LIGA360.GOV.UA є інформацією з офіційних та відкритих джерел.

 • 2.9. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальність перед ЛІЦЕНЗІАТОМ та будь-якими третіми особами за повноту та достовірність інформації, відомостей і даних, а також зведених аналітичних даних, які містяться в комп’ютерній програмі LIGA360.GOV.UA та були отримані ЛІЦЕНЗІАТОМ внаслідок використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA.

 • 2.10. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за будь-які наслідки або можливі наслідки використання ЛІЦЕНЗІАТОМ інформації, відомостей і даних з комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA. Інформація, відомості та дані, що містяться в комп’ютерній програмі LIGA360.GOV.UA, носять виключно ознайомчий характер та не можуть використовуватись та/або будь-яким чином заміняти та/або підміняти будь-яку офіційну інформацію, аудиторські й експертні висновки, та встановлювати будь-які юридичні факти або обставини, що мають юридичне значення.

3. ЧИННІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ

 • 3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA визначається з моменту активації комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA і продовжується до закінчення тестового періоду.

 • 3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2, а також пунктом 2.3 цієї Ліцензії, якщо інше не визначено умовами Договору.

 • 3.3. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї інформації, отриманої один від іншого та вживати усіх заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам. ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок протиправних дій третіх осіб або дії обставин непереборної сили, а так само за розкриття конфіденційної інформації на вимогу компетентного державного органу відповідно до вимог чинного законодавства України.

 • 3.4. ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується забезпечити дотримання ним (включаючи його співробітників) вимог нормативно-правових актів, чинних на території, на якій ЛІЦЕНЗІАТ здійснює використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA та інформації, отриманої в результаті такого використання; не передавати, не експортувати та не реекспортувати, прямо чи опосередковано, окремо або як частину, інформацію отриману в результаті використання комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA у будь-якій країні чи території, для якої необхідна ліцензія чи інше схвалення відповідно до законодавства таких країн чи територій без попереднього отримання такої ліцензії чи іншого схвалення. ЛІЦЕНЗІАТ несе повну відповідальність за недотримання умов, передбачених цим пунктом.

4. САНКЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 • 4.1. ЛІЦЕНЗІАТ, який виявив бажання користуватися LIGA360.GOV.UA підтверджує, що:

  • • ЛІЦЕНЗІАТ та/або учасник ЛІЦЕНЗІАТА та/або кінцевий бенефіціарний власник ЛІЦЕНЗІАТА не внесений до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (переліку осіб, до яких Радою національної безпеки і оборони України застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» рішеннями, які введені в дію Указами Президента України);

  • • ЛІЦЕНЗІАТ та/або учасник ЛІЦЕНЗІАТА та/або кінцевий бенефіціарний власник ЛІЦЕНЗІАТА не внесений до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (переліку осіб, до яких застосовані санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury);

  • • ЛІЦЕНЗІАТ та/або учасник ЛІЦЕНЗІАТА та/або кінцевий бенефіціарний власник ЛІЦЕНЗІАТА не внесений до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions);

  • • ЛІЦЕНЗІАТ та/або учасник ЛІЦЕНЗІАТА та/або кінцевий бенефіціарний власник ЛІЦЕНЗІАТА не внесений до списку санкцій Her Majesty's Treasury Великої Британії (списку осіб, включених в «Consolidated list of financial sanctions targets in the UK» та в «List of persons subject to restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine», що ведеться the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty's Treasury);

  • • ЛІЦЕНЗІАТ та/або учасник ЛІЦЕНЗІАТА та/або кінцевий бенефіціарний власник ЛІЦЕНЗІАТА не внесений до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведеного списку санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), в який включені фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовані санкційні заходи Ради Безпеки ООН).

 • 4.2. У разі внесення ЛІЦЕНЗІАТА та/або учасника ЛІЦЕНЗІАТА та/або кінцевого бенефіціарного власника ЛІЦЕНЗІАТА до зазначених санкційних списків та/або надання не точної/не правдивої інформації ЛІЦЕНЗІАРУ, останній має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за договорами та/або розірвати договір в односторонньому порядку.

 • 4.3. Відмова від виконання зобов’язань за договором та/або розірвання договору відбувається шляхом направлення ЛІЦЕНЗІАТУ письмового повідомлення. Договір вважається розірваним на 5 (п’ятий) робочий день з дати відправлення ЛІЦЕНЗІАТУ такого повідомлення. Датою відправлення повідомлення вважається дата, зазначена в документі (в тому числі, але не виключно фіскальний чек, квитанція, накладна, опис вкладення в цінний лист, декларація) підприємства зв’язку, через яке надсилається таке повідомлення.

 • 4.4. Зазначене санкційне положення, відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України, є істотною договору, що укладається між ЛІЦЕНЗІАРОМ та ЛІЦЕНЗІАТОМ.

5. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

 • 5.1. ЛІЦЕНЗІАТ та ЛІЦЕНЗІАР будуть здійснюватися шляхом організації електронного документообігу з використанням системи «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН» (https://document.online).

 • 5.2. Документообіг здійснюється у відповідності до Цивільного кодексу України, ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг», ЗУ «Про електронні довірчі послуги», ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та визначає основні засади обміну електронними документами між ЛІЦЕНЗІАТОМ та ЛІЦЕНЗІАРОМ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

 • 5.3. Терміни, які використовуються у цьому розділі:

  • • Система «ДОКУМЕНТ.ОНЛАЙН» – програмно-апаратний комплекс, призначений для оброблення, відправлення, передачі, одержання існуючими каналами зв’язку (зокрема мережі Інтернет) електронних документів, а також їх зберігання та використання, що здійснюється із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів (далі – Система).

  • • Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, що дає змогу здійснити електронну ідентифікацію підписувача та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис. КЕП має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

  • • Електронні документи (далі – Е-документи) – належно оформлені документи, інформація в яких зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, які передбачені чинним законодавством. Накладанням КЕП завершується створення електронного документа.

  • • Кваліфікована електронна позначка часу – електронні дані, які пов’язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу. Кваліфікована електронна позначка часу має презумпцію точності дати та часу, на які вона вказує, та цілісності електронних даних, з якими ці дата та час пов’язані.

 • 5.4. ЛІЦЕНЗІАР та ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язуються самостійно та за власний кошт вжити необхідних заходів для переходу на обмін Е-документами, зокрема, забезпечити виготовлення (отримання) кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів для відповідальних осіб.

 • 5.5. ЛІЦЕНЗІАР та ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язуються щоденно слідкувати за надходженням Е-документів в Системі та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку та підписання. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається відправником, а сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається одержувачем.

 • 5.6. Використання кваліфікованої електронної позначки часу під час підписання Е-документів є обов’язковим.

 • 5.7. Порядок формування е-документів:

  • 5.7.1. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій стороні, відправник зобов’язаний належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий E-документ та підписати його з використанням КЕП. Перевірка факту підписання відповідною стороною конкретного E-документа, здійснюється шляхом перевірки КЕП її уповноваженої особи.

  • 5.7.2. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту іх підписання Сторонами.

  • 5.7.3. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у разі ненадання одержувачем у визначені Договором терміни обґрунтованої відмови (заперечення) до Е-документа.

  • 5.7.4. Скасування раніше підписаного E-документа, здійснюється виключно шляхом складання та підписання сторонами Акту про анулювання E-документа.

  • 5.7.5. У випадку, коли Договором не встановлено строків підписання конкретних E-документів, сторони погодили, що строк підписання таких документів становить 5 (п’ять) робочих днів з дати їх надіслання.

  • 5.7.6. У випадку втрати Е-документа однією із сторін, інша сторона, яка зберігає власний примірник Е-документа, за зверненням іншої сторони може надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

  • 5.7.7. Якщо при звірці Сторонами E-документів будуть виявлені розбіжності, то за замовчуванням будуть застосовуватися наступні умови чинності E-документів:

   • • юридичну силу буде мати той E-документ, який був першим підписаний сторонами (у випадку наявності кількох різних E-документів по одній і тій самій господарській операції). Е-документи, що не мають юридичної сили, повинні бути скасовані відповідно до пункту 5.7.4;

   • • E-документ, який набув чинності згідно умов цих Правил, зберігає чинність до моменту його анулювання Сторонами згідно п. 5.7.4.

   • • за результатами конкретної господарської операції пріоритетну юридичну силу матиме чинний E-документ, при наявності за цією ж операцією однорідних/аналогічних по суті документів, складених в письмовій (друкованій) формі, незалежно від дати їх оформлення;

   • • E-документ, підписаний відправником та надісланий одержувачу вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником відправника, в межах наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво;

   • • КЕП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки).

  • 5.7.8. Сторони домовилися, що E-документи, складені з урахуванням цього розділу, мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носії. Підтвердження передачі документів в Системі (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

 • 5.8. З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації Сторони зобов’язані:

  • • не допускати появи в комп’ютерному середовищі, де використовується сторонами Система (https://document.online), комп’ютерних вірусів і програм, що можуть призвести до збоїв Системи або неможливості її використання;

  • • не знищувати та/або не змінювати архіви E-документів;

  • • не використовувати для підписання E-документів скомпрометовані особисті ключі.

 • 5.9. У випадку неможливості виконання зобов’язань за цим Розділом, сторона зобов’язана повідомити про це іншу Сторону протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин.

 • 5.10. Сторони самостійно забезпечують збереження на своїх комп’ютерах Е-документів та програмного забезпечення, яке використовується для їх обміну, а саме засобами Системи.

 • 5.11. Формування, блокування, поновлення та скасування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, здійснюється виключно кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг. Сторони зобов’язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставин у строк, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

 • 5.12. ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до очікуваної події повідомити ЛІЦЕНЗІАРА про неможливість подальшого використання Системи для обміну Е-документами, та здійснити всі розрахунки по Договору.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЛІЦЕНЗІЇ

 • 6.1. Ліцензія починає діяти з моменту її розміщення на веб-сайті ЛІЦЕНЗІАРА та діє до моменту їх відзиву або зміни їх умов. ЛІЦЕНЗІАР залишає за собою право вносити зміни у Ліцензію в односторонньому порядку. Зміни та доповнення до Ліцензії вступають в силу з моменту їх розміщення на веб-сайті ЛІЦЕНЗІАРА.

 • 6.2. ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується регулярно ознайомлюватися з умовами цієї Ліцензії. У разі незгоди ЛІЦЕНЗІАТА з умовами цієї Ліцензії або змінами до неї ЛІЦЕНЗІАТ повинен припинити користування комп’ютерною програмою LIGA360.GOV.UA. Продовження використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми LIGA360.GOV.UA після внесення змін до Ліцензії, означає беззастережну згоду ЛІЦЕНЗІАТА з цією Ліцензією.